Sunday, July 3, 2011

ตัวอย่างหนังสือราชการ

  • ตัวอย่างหนังสือภายนอก

  • ตัวอย่างหนังสือภายใน

  • ตัวอย่างหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ

  • ตัวอย่าง คำสั่ง

  • ตัวอย่าง ระเบียบ

  • ตัวอย่าง ข้อบังคับ

  • ตัวอย่าง ประกาศ

  • ตัวอย่าง แถลงการณ์

1 comment: